Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych:

FIS-SST Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Bojkowska 37c

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Pani Katarzyna Wieczorkiewicz

e-mail: iod@fis-sst.pl

adres pocztowy: FIS-SST Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Bojkowska 37c, z dopiskiem do Administratora Danych

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:

 • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury) oraz dokonywania płatności bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa.

Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie życzeń świątecznych);
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych:

 • zapisanych w usłudze newsletter;
 • zapisanych w formularzu kontaktowym;
 • zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;
 • prowadzeniu działań marketingowych i/lub handlowych z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail i telefonu.

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Wymagamy podania następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
  występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
 • ewentualnym źródle pozyskania danych,
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 • planowanego okresu przechowywania danych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 • podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili zgodę;
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez 3 lata od zakończenia wykonania.

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i/lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszego przetwarzania w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie przesyłając informację pisemną w formie mailowej lub składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych.