Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych:

FIS-SST Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Bojkowska 37c

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Pani Katarzyna Wieczorkiewicz

e-mail: iod@fis-sst.pl

adres pocztowy: FIS-SST Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Bojkowska 37c, z dopiskiem do Administratora Danych

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:

 • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury) oraz dokonywania płatności bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa.

Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie życzeń świątecznych);
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych:

 • zapisanych w usłudze newsletter;
 • zapisanych w formularzu kontaktowym;
 • zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;
 • prowadzeniu działań marketingowych i/lub handlowych z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail i telefonu.

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Wymagamy podania następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
  występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
 • ewentualnym źródle pozyskania danych,
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 • planowanego okresu przechowywania danych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 • podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili zgodę;
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez 3 lata od zakończenia wykonania.

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i/lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszego przetwarzania w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie przesyłając informację pisemną w formie mailowej lub składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zliczania pikseli firmy WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W tym celu przetwarzany jest adres IP osoby odwiedzającej stronę. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu gromadzenia informacji istotnych dla firmy, takich jak nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wykluczane z dalszego użytkowania (procedura „białej listy”). Adres IP w żadnym wypadku nie jest przechowywany w LeadLab. Podczas przetwarzania danych w naszym szczególnym interesie leży ochrona praw osób fizycznych do ochrony danych. Nasz interes opiera się na art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Gromadzone przez nas dane nie pozwalają w żadnym momencie na przyporządkowanie ich do konkretnej osoby.

Wyłączenie ze śledzenia (W celu trwałego wyłączenia użytkownika ze śledzenia przez WiredMinds LeadLab na tej stronie internetowej, ustawiany jest technicznie niezbędny plik cookie.)